Có 1 kết quả:

sī mián

1/1

sī mián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silk floss
(2) down

Một số bài thơ có sử dụng