Có 2 kết quả:

juànxuàn

1/2

juàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

vải lụa

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lụa sống, lụa mộc.
2. (Danh) Khăn vuông nhỏ. ◎Như: “thủ quyên” 手絹 khăn tay.
3. (Động) § Thông “quyến” 罥.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lụa sống, lụa mộc: 絹扇 Quạt lụa;
② Như 罥 (bộ 网).

Từ điển Trung-Anh

thin, tough silk fabric

Từ ghép 1

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lụa sống, lụa mộc.
2. (Danh) Khăn vuông nhỏ. ◎Như: “thủ quyên” 手絹 khăn tay.
3. (Động) § Thông “quyến” 罥.