Có 1 kết quả:

bǎng dìng

1/1

bǎng dìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) binding (loanword)
(2) to bind (e.g. an account to a mobile phone number)