Có 1 kết quả:

bǎng biāo

1/1

bǎng biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bid rigging
(2) collusive tendering