Có 1 kết quả:

suí jìng

1/1

suí jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to pacify
(2) to appease
(3) appeasement