Có 1 kết quả:

jīng jiǔ

1/1

jīng jiǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) long-lasting
(2) durable

Một số bài thơ có sử dụng