Có 1 kết quả:

jīng wén

1/1

jīng wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scripture
(2) scriptures
(3) CL:本[ben3]

Một số bài thơ có sử dụng