Có 1 kết quả:

jīng qì jù jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

meeting points of qi (in Chinese medicine)