Có 1 kết quả:

Jīng jì Xié lì Kāi fā Jī gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
(2) also written 經濟合作與發展組織|经济合作与发展组织[Jing1 ji4 He2 zuo4 yu3 Fa1 zhan3 Zu3 zhi1]