Có 1 kết quả:

jīng jì shè huì jí wén huà quán lì guó jì gōng yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)