Có 1 kết quả:

zōng hé bào dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) comprehensive report
(2) consolidated report