Có 1 kết quả:

Lǜ yíng bīng

1/1

Lǜ yíng bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Green standard army, standing infantry during Qing dynasty, originally formed from Ming and other Chinese army units