Có 1 kết quả:

chóu zi

1/1

chóu zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) silk fabric
(2) silk
(3) CL:匹[pi3]