Có 1 kết quả:

chóu duàn

1/1

chóu duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) satin
(2) silk fabric

Một số bài thơ có sử dụng