Có 1 kết quả:

wéi tā mìng ㄨㄟˊ ㄊㄚ ㄇㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

variant of 維他命|维他命[wei2 ta1 ming4]