Có 1 kết quả:

wǎng luò chéng yǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Internet addiction
(2) net addiction
(3) web addiction