Có 1 kết quả:

qǐ yī

1/1

qǐ yī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

beautiful clothes