Có 1 kết quả:

zhàn pò

1/1

zhàn pò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to burst
(2) to split