Có 1 kết quả:

zhàn xiàn

1/1

zhàn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to have a ripped seam