Có 1 kết quả:

zhàn liè

1/1

zhàn liè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to split open
(2) to split apart