Có 1 kết quả:

zhàn kāi

1/1

zhàn kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to burst forth