Có 1 kết quả:

zhàn lù

1/1

zhàn lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to appear (formal)