Có 1 kết quả:

mián gèn ㄇㄧㄢˊ ㄍㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stretch in an unbroken chain (esp. of mountains)

Một số bài thơ có sử dụng