Có 1 kết quả:

jǐn bā bā

1/1

jǐn bā bā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tight fitting
(2) hard up (i.e. lacking money)