Có 1 kết quả:

jǐn shēn

1/1

jǐn shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

skintight