Có 1 kết quả:

jǐn suí qí hòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to follow closely behind sb or sth (idiom)