Có 1 kết quả:

xiàn xìng huí guī

1/1

Từ điển Trung-Anh

linear regression (statistics)