Có 1 kết quả:

xiàn duàn

1/1

xiàn duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

line segment