Có 1 kết quả:

xiàn duàn ㄒㄧㄢˋ ㄉㄨㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

line segment