Có 1 kết quả:

xiàn shéng

1/1

xiàn shéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) string
(2) cotton rope