Có 1 kết quả:

jī bǔ

1/1

jī bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to seize
(2) to apprehend
(3) an arrest