Có 1 kết quả:

jī chá

1/1

jī chá

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to raid
(2) to search (for criminal)