Có 1 kết quả:

jī dú quǎn

1/1

jī dú quǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drug detector dog
(2) sniffer dog