Có 1 kết quả:

yuán gù ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) reason
(2) cause