Có 1 kết quả:

yuán gù

1/1

yuán gù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reason
(2) cause