Có 1 kết quả:

biān chéng

1/1

biān chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (computing) to program
(2) programming