Có 1 kết quả:

biān hào

1/1

biān hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

đánh số

Từ điển Trung-Anh

(1) to number
(2) numbering
(3) serial number