Có 1 kết quả:

huǎn qì

1/1

huǎn qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to get one's breath back
(2) to take a breather