Có 1 kết quả:

huǎn fā zhōng zǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

delayed neutron