Có 1 kết quả:

huǎn pìn

1/1

huǎn pìn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to defer employment
(2) to put off hiring