Có 1 kết quả:

liàn bīng

1/1

liàn bīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to drill troops
(2) army training