Có 1 kết quả:

liàn xí běn

1/1

liàn xí běn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exercise book
(2) workbook
(3) CL:本[ben3]