Có 1 kết quả:

fèng zi

1/1

fèng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crack
(2) chink
(3) narrow slit
(4) crevice