Có 1 kết quả:

féng féng lián lián

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) needlework
(2) sewing and mending