Có 1 kết quả:

féng yī zhēn

1/1

féng yī zhēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sewing needle