Có 1 kết quả:

suō chéng

1/1

suō chéng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to shrink into