Có 1 kết quả:

suō chéng yī tuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to huddle together
(2) to curl up