Có 1 kết quả:

suō jiǎn

1/1

suō jiǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cut
(2) to reduce