Có 1 kết quả:

suō xiōng

1/1

suō xiōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) breast reduction
(2) reduction mammaplasty