Có 1 kết quả:

suō yīn ㄙㄨㄛ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make the vagina tighter