Có 1 kết quả:

zòng xiǎng

1/1

zòng xiǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to enjoy
(2) to indulge in