Có 1 kết quả:

zòng xiàng

1/1

zòng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) longitudinal
(2) vertical